Maksājumu konts

Piedāvājam atvērt maksājumu kontu pasta nodaļā, lai ērti un droši veiktu norēķinus.

 

Maksājumu konts pasta nodaļā sniedz Jums ērtu iespēju:

  • saņemt algu, pensiju, pabalstus un citus maksājumus
  • veikt pārskaitījumus uz juridisku un privātpersonu kontiem pasta nodaļās, kā arī kredītiestādēs Latvijā un ārvalstīs
  • iemaksāt un izņemt no sava konta skaidru naudu
  • apmaksāt rēķinus par īres, komunālajiem un citiem pakalpojumiem

 

 

Lai atvērtu Pasta norēķinu sistēmā (turpmāk tekstā  - PNS) kontu, dodieties uz pasta nodaļu, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību.

Lai atvērtu kontu, iesniedziet pasta nodaļās:

  • Konta īpašnieka pasi vai personas apliecību un tās kopiju (uz dokumenta kopijas jābūt uzrakstītam "Kopija paredzēta iesniegšanai VAS "Latvijas Pasts" un personas parakstam)
  • Iesniegums maksājuma konta atvēršanai fiziskai personai PNS-001 (saņemsiet pasta nodaļā)
  • Paraksta parauga kartīte fiziskai personai PNS-004 (saņemsiet pasta nodaļā)
  • Klienta anketa

Jūs varat pilnvarot citu personu izņemt skaidru naudu un veikt maksājumus no Jūsu konta.
Lai noformētu PNS pilnvaru, ierodieties kopā ar pilnvarojamo personu pasta nodaļā, līdzi ņemot pases vai personu apliecības un to kopijas. Nepieciešamās veidlapas saņemsiet pasta nodaļā.

No 2015.gada 1.marta Latvijas Pasts maina Naudas pārvedumu un pārskaitījumu tarifus, arī turpmāk saglabājot konkurētspēju un nodrošinot klientiem vienas no zemākajām komisijas maksām.
Tarifu izmaiņas attiecināmas uz rēķinu apmaksas pakalpojumiem, skaidras naudas darījumiem, bezskaidras naudas pārskaitījumu pakalpojumiem un izziņu noformēšanu. Iekšzemes un starptautisko pasta naudas pārvedumu un Western Union naudas pārvedumu tarifi netiek mainīti.

 

Konta atvēršana, apkalpošana, slēgšana

Konta atvēršana fiziskai personai bez maksas
Konta apkalpošana (mēnesī) fiziskai personai bez maksas
Konta slēgšana bez maksas


Konta izraksti un izziņas

Regulāra konta izraksta izsniegšana  
pasta sūtījuma veidā uz adresi (1x menesī) 0.71
pasta sūtījuma veidā uz adresi (par Klienta norādīto periodu) netiek piedāvāts
elektroniski uz Klienta e-pastu (par Klienta norādīto periodu) 0.15
Steidzams konta izraksts  
Par periodu no katra izraksta formēšanas pēdējā datuma( mēneša ietvaros) 2.13
Konta izraksts par periodu 1-3 mēnešiem 3.00
Konta izraksts par periodu 3-18mēnešiem 10.00
Izziņas  
Izziņas noformēšana par Konta atlikumu bez maksas
cita veida izziņas (par Konta esamību Latvijas Pastā, par Regulārajiem maksājumiem, par Tiešo debetu) 7.00


Citi pakalpojumi

Klientu datu izmaiņas fiziskai personai netiek piedāvāts
Pilnvaru noformēšana vai anulēšana 2.85
Konta bloķēšana bez maksas
Konta atbloķēšana 2.85
Nosūtīto maksājumu meklēšana pēc faktiskajām izmaksām min.7.00
Neienākošo maksājumu meklēšana netiek piedāvāts

Pakalpojumu tarifu izmaiņas skatiet šeit  

Pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, banku un finanšu iestāžu pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem. Arī Latvijas Pasts, kas uztur Pasta norēķinu sistēmu (PNS), uzskatāms par finanšu iestādi minētā likuma izpratnē. 

2016.gada 29.februārī spēkā stājās izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, mainot politiski nozīmīgas personas definīciju. Līdz ar to visu banku un finanšu iestāžu pienākums ir noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesajiem labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām.

Tāpēc lūdzam visus PNS kontu īpašniekus aizpildīt klienta anketu! Klientu anketu varat aizpildīt pasta nodaļā pēc pasta nodaļas darbinieka uzaicinājuma vai lejupielādēt šeit un aizpildītu nodot pasta nodaļā. Minētās anketas atbilstoši spēkā esošās likumdošanas prasībām ir jāaizpilda līdz 2016. gada 31. decembrim.

Apliecinām, ka Latvijas Pasts nodrošinās datu konfidencialitāti un klienta noslēpuma neizpaušanu saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. 

Sīkāku informāciju varat jautāt pasta nodaļas darbiniekiem vai pa informatīvo tālruni 27008001, 67008001.

Klientu serviss

16