Akcionāru sapulce ← Atpakaļ

Nr.

Akcionāru sapulces datums Akcionāru sapulcē izskatāmais jautājums Akcionāru sapulces lēmums
1. 04.03.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” Valdes atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemti laika posmā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim, izpildi. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2019.gada otrajā pusgadā.
2. 20.03.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” plānoto finansiālo radītāju un prognozēto rezultatīvo rādītāju 2019.gada provizorisko izpildi (saskaņā ar operatīvajiem datiem) un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem 2020.gadam.

1.Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par plānoto finansiālo rādītāju un prognozēto rezultatīvo rādītāju 2019.gadam provizorisko izpildi.

2. Apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultatīvos rādītājus 2020.gadam.
3. 17.04.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” Risku novērtējumu un Stratēģisko audita plānu 2020.-2023.gadam. 1. Piekrist VAS “Latvijas Pasts” 2020.gada 10.februāra lēmumam Nr.5.2. (protokols Nr.05/2020) apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” Risku novērtējumu un Stratēģisko auditu plānu 2020.gadam – 2023.gadam, tajā skaitā, 2020.gada audita plānu.

2. Uzdot VAS “Latvijas Pasts” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2020.gada Iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi un pārskati.
4. 06.05.2020 Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu saistību nodrošinājuma – nekustamo īpašumu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām (hipotēku) līdz kredītlīnijas galīgā norēķina dienai 2021.gada 30.aprīlim. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par kredītlīnijas līguma darbības termiņa pagarināšanas nepieciešamību.

Ievērojot akcionāru sapulces 2016.gada 4.marta lēmumu Nr.2.2. (Protokols Nr.1), piekrist VAS “Latvijas Pasts” valdes 2020.gada 20.aprīļa sēdes lēmumam Nr.3.3. (protokols Nr.21/2020) par vienošanās slēgšanu ar akciju sabiedrību “Citadele banka” par grozījumiem 2016.gada 11.marta Kredītlīnijas līgumā Nr.2.18.2.-15/87 (Nr.8-13.10/349-1/2016).
5. 07.08.2020.

Par VAS “Latvijas Pasts” gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada peļņas izlietošanu.

 

1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada pārskatu.

2. Pieņemt zināšanai padomes ziņojumu par VAS “Latvijas Pasts gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī.

3. Pieņemt zināšanai SIA “KPMG Baltics” atbildīgā revidenta ziņojumu par VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada pārskatu.

4. Apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada pārskatu.

5. Apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada peļņu pēc nodokļiem 1 489 753 euro.

6. Atlikt jautājuma izskatīšanu par VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada peļņas sadalīšanu līdz brīdim, kad Ministru kabinets izskatīs jautājumu par atšķirīgu VAS “Latvijas Pasts” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

7. Uzdot VAS “Latvijas Pasts” valdei sasaukt akcionāru sapulci pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, kas nodrošina akcionāru sapulcei iespēju pieņemt lēmumu par peļņas sadali.

8. Uzdot VAS “Latvijas Pasts” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

9. Noteikt VAS “Latvijas Pasts” atbilstību lielu kapitālsabiedrību grupai, ņemot vērā VAS “Latvijas Pasts” lielumu raksturojošos kritērijus 2019.gadā:

9.1. vidējais darbinieku skaits – 3687;

9.2. bilances kopsumma – 118 945 765 eur;

9.3. neto apgrozījums 96 167 865 euro.

Par 2019.gada darbības rezultātiem.

 

1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes ziņojumu par VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada darbības rezultātiem.

2. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” padomes vērtējumu par VAS “Latvijas Pasts” un SIA “Mailmaster” finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi 2019.gadā.

3. Apstiprināt VAS  “Latvijas Pasts” darbības rezultātu 2019.gadā izpildi.

Par VAS “Latvijas Pasts” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākajiem nosacījumiem.

 

 

1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju, ka VAS “Latvijas Pasts” Atalgojuma sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskā darbības rezultātiem.

2. Piekrist VAS “Latvijas Pasts” valdes 2020.gada 21.maija lēmumam Nr.2.2 (protokols Nr.30/2020) apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” Atalgojuma sistēmas nolikumu (4.redakciju), tajā skaitā, mēneša amata algu maksimālo apmēru, kas paredz VAS “Latvijas Pasts” Valdes izstrādātos VAS “Latvijas Pasts” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošos nosacījumus.

Par VAS “Latvijas Pasts” Iekšējā audita daļas auditu, revīziju un citu pārbaužu rezultātiem 2019.gadā.

 

1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” Iekšējā audita daļas Atskaiti par Iekšējās audita daļas 2019.gadā veikto iekšējo auditu, revīziju un citu pārbaužu rezultātiem.

2. Uzdot VAS “Latvijas Pasts” padomei izvērtēt situāciju par pasta pakalpojumu sniegšanas vietās un piegādes punktos 2019.gadā veikto pārbaužu rezultātā konstatētajiem zaudējumiem (atskaite par Iekšējā audita un risku vadības departamenta 2019.gadā veikto iekšējo auditu, revīziju un citu pārbaužu rezultātiem 3.sadaļas tabula Nr.1) un sniegt priekšlikumus par plānotām darbībām zaudējumu atgūšanai un turpmākām darbībām to novēršanai un iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

Par VAS “Latvijas Pasts” Valdes atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemti laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam, izpildi. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada pirmajā pusgadā.
6. 30.11.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada darbības rezultātu gala novērtējumu.

Novērtēt VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

    Par VAS “Latvijas Pasts” padomes darba 2019.gada pašvērtējumu.

Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” padomes priekšsēdētāja Aigara Vītola, padomes locekļa Andra Nātriņa un padomes locekļa Andra Ikvilda pašvērtējumu par darbu VAS “Latvijas Pasts” padomē 2019.gadā.