Kāpēc Latvijas Pasts jautā?

 

1. “Pazīsti savu klientu” princips jeb kāpēc Latvijas Pasts uzdod jautājumus saviem klientiem?

Latvijas Pastam kā maksājumu iestādei, tāpat kā bankām un citām finanšu institūcijām, ir pienākums īstenot principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši šādu normatīvo aktu prasībām:

 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izdotie Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi.  

Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu FKTK tirgus dalībnieku – tajā skaitā  Latvijas Pasta – pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi.

2. Ko Latvijas Pasts var jautāt klientiem?

Normatīvie akti (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28. pants) paredz Latvijas Pastam tiesības pieprasīt un klientiem pienākumu iesniegt Latvijas Pastam klientu izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, tajā skaitā informāciju par klientu patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Atsevišķos gadījumos Latvijas Pasts var pieprasīt arī citu papildu informāciju.

3. Vai klienti var atteikties sniegt Latvijas Pasta pieprasīto informāciju?

Ja klienti nevēlas vai atsakās sniegt pieprasīto informāciju un dokumentus apjomā, kas ļauj veikt klientu izpēti pēc būtības, Latvijas Pasts izbeidz darījuma attiecības ar klientiem un pieprasa klientu saistību pirmstermiņa izpildi. Tāpēc, lai veiksmīgi turpinātu darījuma attiecības, ir svarīgi savlaicīgi iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus.

4. Klienta izpēte, anketēšana, dokumenti

Izpildot tiesību aktu prasības un īstenojot “Pazīsti savu klientu” principu, Latvijas Pastam, tāpat kā ikvienai bankai, jāveic klienta izpēte, kuras ietvaros Latvijas Pasts saņem no klienta pieteikumu par konta atvēršanu, klienta aizpildītu anketu un:  

 • identificē klientu, pamatojoties uz personu apliecinošu dokumentu;
 • noskaidro politiski nozīmīgas personas statusu;
 • iegūst informāciju par klienta personisko vai saimniecisko darbību, kā arī naudas līdzekļu izcelsmi;
 • noskaidro informāciju par patieso labuma guvēju;
 • iegūst informāciju par darījuma attiecību mērķi un to paredzamo būtību;
 • noskaidro klienta nodokļu rezidenci;
 • veic darījumu uzraudzību un iegūst informāciju un dokumentus, kas pamato kontos veiktos darījumus;
 • veic klienta izpētes gaitā iegūto dokumentu, datu un informācijas uzglabāšanu un regulāru aktualizēšanu.

Politiski nozīmīga persona ir:

 • persona, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstīs;
 • persona, kas ir ģimenes loceklis vai radinieks personai, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstīs;
 • persona, kas ir cieši saistīta ar personu, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstīs.

Patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona:

 • kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību;
 • kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu, vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums;
 • kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības;
 • kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības.

Nodokļu rezidence
Latvijas Pasta pienākums ir noskaidrot klienta nodokļu rezidenci un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja klients ir nodokļu rezidents valstī, kas iesaistījusies globālajā automātiskajā informācijas apmaiņā par finanšu kontiem, vai ASV nodokļu rezidents (Likums par nodokļiem un nodevām).

5. Kas ir klienta identifikācija?

Atbilstoši likumu prasībām Latvijas Pastam ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas.

Latvijas Pasts identificē fizisko personu, pieprasot uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personu apliecinošu dokumentu veidi ir pase (pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, bezvalstnieka ceļošanas dokuments, bēgļa ceļošanas dokuments, ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss) un personas apliecība (pilsoņa, nepilsoņa, Latvijā akreditētas starptautiskās organizācijas, diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības personāla personas apliecība, pagaidu aizsardzībā esošas personas apliecība).

Identificējot juridisko personu, Latvijas Pasts pārbauda dokumentus, kas apstiprina:

 • juridiskās personas dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas faktu;
 • ziņas par klienta juridisko adresi;
 • pilnvaru vai citu dokumentus, kas apliecina konkrētas fiziskās personas tiesības pārstāvēt juridisko personu darījuma attiecībās ar Latvijas Pastu.

6. Jebkura informācija par klientu ir konfidenciāla

Latvijas Pasta pienākums ir garantēt klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu (Kredītiestāžu likuma 61. pants). Ziņas par klientu un viņa darījumiem, ko Latvijas Pasts iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu (Kredītiestāžu likuma 62. panta 5. daļa). Šādas ziņas Latvijas Pasts var sniegt tikai pašam klientam un tā pārstāvjiem, bet Kredītiestāžu likumā noteiktajos gadījumos – arī valsts institūcijām un amatpersonām (Kredītiestāžu likuma 63. pants).

Vairāk informācijas