Dividendes

VAS “Latvijas Pasts” dividenžu izmaksu reglamentē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumi Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu”, kā arī prognozējamā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, tiek ietverta VAS “Latvijas Pasts” Vidēja termiņa darbības stratēģijā.

Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam VAS “Latvijas Pasts”, kā valsts kapitālsabiedrībai, minimālā prognozējamā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, ir 64% no kapitālsabiedrības pārskata gada pelņas, ja atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” II nodaļai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā nav noteikts citādi. Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” III nodaļu nav noteikts cits apmērs.

VAS “Latvijas Pasts” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.gadam paredz, ievērojot VAS “Latvijas Pasts” noteiktās universālā pasta pakalpojuma sniegšanas saistības, tajā skaitā, abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā un VAS “Latvijas Pasts” ievērojamās šī pienākuma nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kā arī plānotos attīstības projektus, šīs stratēģijas īstenošanas ietvaros virzīt priekšlikumus iesniegšanai izskatīšanā Ministru kabinetā atšķirīgas dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai. Pēc attiecīgā gada pārskata apstiprināšanas un jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā, VAS “Latvijas Pasts” akcionāru sapulce pieņem lēmumu par peļņas izlietojumu.