Latvijas Pasta veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai ← Atpakaļ

VAS “Latvijas Pasts” saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktā noteikto, informē, ka VAS “Latvijas Pasts” tiek veikti šādi pasākumi korupcijas riska novēršanai:

 • Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas ietvaros, VAS “Latvijas Pasts” apstiprināti:
 • Apstiprināti un ieviesti "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" NOTEIKUMI par iekšējo trauksmes celšanas kārtību", publicējot tos VAS “Latvijas Pasts” iekšējā mājas lapā, kā arī mājas lapā internetā. Līdz ar minēto noteikumu publicēšanu, nodrošināta iespēja iesniegt anonīmu trauksmes cēlēja ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem
 • Identificēti un novērtēti korupcijas riskam pakļautie VAS "Latvijas Pasts" amati (funkcijas)
 • Organizēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadīts mācību seminārs “Korupcijas novēršana” VAS “Latvijas Pasts” administrācijas darbiniekiem
 • Jauno darbinieku informēšana par korupcijas novēršanas tēmu tiek nodrošināta jauno darbinieku ievadapmācību ietvaros
 • Darbinieki ikdienā, pildot amata pienākumus, rīkojas atbilstoši VAS “Latvijas Pasts” normatīvajiem dokumentiem un amata aprakstā noteiktajam tiesību apjomam, kas ierobežo darbinieku individuālu rīcības brīvību
 • Darbojas pastāvīga iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus
 • Noteikta vienota  rēķinu un citu maksājumu apstiprināšanas kārtība, kā arī dokumentu apstiprināšanas un parakstīšanas kārtība
 • Tiek nodrošinātas struktūrvienību izpildīto uzdevumu, projektu un/vai iepirkumu procedūru pēcpārbaudes iekšējā audita veikto auditu ietvaros
 • VAS “Latvijas Pasts” normatīvajos dokumentos ir iekļauts un praktiski piemērots t.s. “četru acu” princips
 • Darbiniekiem pieejas tiesības informācijas sistēmām definētas atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem, kā arī nodrošināta darbiniekiem pieejamo informācijas sistēmu izmantošanas kontrole.